Pakalpojumi

Juridiskais birojs “BERZINS LEGAL OFFICE palīdzēs Jums, ja vēlaties veikt nekustamā īpašuma darījumu, nodibināt vai iegādāties uzņēmumu, īstenot būvniecības projektu.

Labprāt sniegsim Jums šādus juridiskos pakalpojumus.

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRBAUDE

 • Mēs izvērtēsim riskus, kas saistīti ar attiecīgā nekustamā īpašuma iegādi.
 • Mēs noskaidrosim, kādi ir nekustamā īpašuma apgrūtinājumi – piemēram, hipotēkas atzīmes, piedziņas atzīmes, aizsargjoslu atzīmes, sarkano līniju atzīmes, servitūti.
 • Mēs noskaidrosim, kas ir patiesais nekustamā īpašuma īpašnieks.
 • Mēs pārbaudīsim, kāds ir nekustamā īpašuma sastāvs – vai zeme ietilpst īpašuma sastāvā, vai būve ir nostiprināta zemesgrāmatā. Salīdzināsim arī datus Zemesgrāmatā un Valsts zemes dienestā.
 • Mēs noskaidrosim, kādi ir atļautie apbūves noteikumi.
 • Mēs izpētīsim visus līgumus, kas saistīti ar attiecīgo nekustamo īpašumu – piemēram, līgumu par kopīpašuma lietošanas kārtību, īres vai nomas līgumu.

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU DARĪJUMU VADĪŠANA

 • Mēs izstrādāsim izdevīgāko un efektīvāko darījuma gaitu, piedāvājot Jums risinājumus, kā apmaksāt un saņemt pirkuma maksu, reģistrēt īpašuma tiesības, nodot un pieņemt nekustamo īpašumu.
 • Mēs izstrādāsim visus nepieciešamos dokumentus – piemēram, pirkuma līgumu, pieņemšanas-nodošanas aktu.
 • Mēs pārbaudīsim dokumentus, kas nosaka pirkuma maksas samaksas kārtību – piemēram, darījuma konta līgumu, zvērināta notāra aktu par pirkuma maksas glabājumu.
 • Mēs palīdzēsim saņemt visus nepieciešamos pašvaldības lēmumus – saistībā ar pirmpirkuma tiesībām (ja piemērojams), ar atļauju iegūt zemi īpašumā.
 • Mēs organizēsim vizīti pie notāra, lai parakstītu nostiprinājuma lūgumus, kas nepieciešami īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.
 • Mēs iesniegsim zemesgrāmatā dokumentus īpašuma tiesību reģistrācijai, kā arī saņemsim zemesgrāmatu apliecību.
 • Mēs palīdzēsim nodot un pieņemt īpašumu.
 • Mēs palīdzēsim pārslēgt līgumus par komunālajiem pakalpojumiem un apsaimniekošanu.
 • Mēs palīdzēsim reģistrēties kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam.

JURIDISKAIS ATBALSTS BŪVNIECĪBAS UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PROJEKTOS

 • Mēs palīdzēsim Jums jautājumos, kas saistīti ar būvniecību un palīdzēsim attīstīt nekustamo īpašumu projektu, sniedzot atbalstu visos posmos, no idejas līdz projekta nodošanai ekspluatācijā.
 • Mēs izvērtēsim, vai izvēlētajā nekustamajā īpašumā, atbilstoši teritorijas plānošanas noteikumiem un nekustamā īpašuma lietošanas veidam, ir īstenojama Jūsu iecere.
 • Mēs nodrošināsim juridisko atbalstu izvēlētā nekustamā īpašuma iegādes procesā.
 • Mēs palīdzēsim noslēgt nepieciešamos līgumus – ar būvuzņēmēju, arhitektu u.c.
 • Mēs palīdzēsim saņemt būvatļauju.
 • Mēs izstrādāsim visus līgumus un dokumentus, kas būs nepieciešami būvniecības procesā.
 • Mēs sekosim līdzi būvniecības procesam BIS, kā arī piedalīsimies būvuzņēmēja organizētajās sanāksmēs.
 • Mēs pārstāvēsim Jūsu intereses valsts un pašvaldības iestādes būvniecības procesā.
 • Mēs palīdzēsim nodot projektu ekspluatācijā.
 • Mēs sniegsim juridisko atbalstu dzīvokļu pārdošanas vai izīrēšanas procesā, biroju vai komercplatību pārdošanas vai iznomāšanas procesā, t.sk. izstrādājot nepieciešamos līgumus ar nākotnes pircējiem / īrniekiem.

UZŅĒMUMU DIBINĀŠANA UN IZMAIŅU REĢISTRĀCIJA

 • Mēs sniegsim Jums atbalstu visu veidu uzņēmumu dibināšanā – SIA, A/S, IK, PS, KS, Latvijas un ārvalsts filiāles atvēršana, pastāvīgās pārstāvniecības reģistrēšana.
 • Mēs izstrādāsim visus dibināšanai nepieciešamos dokumentus, aizpildīsim nepieciešamās veidlapas.
 • Mēs palīdzēsim uzņēmumam atvērt bankas kontu.
 • Mēs organizēsim vizīti pie notāra.
 • Mēs iesniegsim Uzņēmumu reģistrā dokumentus, lai reģistrētu attiecīgo uzņēmumu.
 • Mēs palīdzēsim reģistrēties nodokļu maksātāju reģistros, tajā skaitā, Pievienotās vērtības nodokļu (PVN) maksātāju reģistrā.
 • Mēs palīdzēsim reģistrēt izmaiņas valdē vai dalībnieku sastāvā, mainīt juridisko adresi, samazināt vai palielināt pamatkapitālu.

UZŅĒMUMU PIRKŠANAS DARĪJUMU VADĪŠANA

 • Mēs izstrādāsim izdevīgāko un efektīvāko darījuma gaitu, piedāvājot Jums risinājumus, kā vislabāk apmaksāt un saņemt pirkuma maksu, reģistrēt īpašuma tiesības, nomainīt uzņēmuma pārvaldes institūcijas.
 • Mēs pārbaudīsim visus juridiskos aspektus – piemēram, kāds ir pamatkapitāla apmaksas stāvoklis, kāds ir dalībnieku un valdes sastāvs un pārstāvības tiesības, kādas ir reģistrētās komercķīlas, kāds ir nodokļu apmaksas statuss, kādi saimnieciskie līgumi ir noslēgti uzņēmumam, kādās tiesvedībās uzņēmums ir iesaistīts.
 • Mēs novadīsim dalībnieku sapulces, protokolējot lēmumu par uzņēmuma pārdošanu, sastādot un nodrošinot dalībnieku lēmuma parakstīšanu.
 • Mēs izstrādāsim visus nepieciešamos dokumentus – piemēram, kapitāldaļu pirkuma līgumu, uzņēmuma pieņemšanas-nodošanas aktu, aizpildīsim nepieciešamās veidlapas.
 • Mēs pārbaudīsim dokumentus, kas nosaka pirkuma maksas samaksas kārtību – piemēram, darījuma konta līgumu.
 • Mēs organizēsim vizīti pie notāra.
 • Mēs iesniegsim Uzņēmumu reģistrā dokumentus, lai reģistrētu īpašuma tiesības.
 • Mēs palīdzēsim nodot un pieņemt uzņēmumu.

JURIDISKAIS ATBALSTS UZŅĒMUMA IKDIENAS DARBĪBĀ

 • Mēs sniegsim Jums juridisko atbalstu jautājumos, kas var rasties uzņēmuma ikdienas darbībā.
 • Mēs izstrādāsim nepieciešamos līgumus – piemēram, darba līgumus, sadarbības līgumus vai uzņēmuma līgumus, preču pirkšanas vai pārdošanas līgumus, nekustamā īpašuma nomas līgumus u.c.
 • Mēs sagatavosim vēstules vai pieprasījumus valsts vai pašvaldības iestādēm.
 • Mēs sagatavosim nepieciešamo dokumentu paraugus – piemēram, sadarbības līgumu paraugus, uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus, uzņēmuma vadības iekšējos rīkojumus.

JURIDISKAIS MONITORINGS UN IZPĒTE

 • Mēs regulāri pārbaudīsim Jūsu nozarei aktuālos normatīvos aktus, informēsim Jūs par izmaiņām, informēsim Jūs par darbībām, kas būs veicamas saistībā ar šīm izmaiņām.
 • Mēs veiksim izpēti par Jūsu jautājumu vai problēmu. Piemēram – kā sadalīt ēku dzīvokļu īpašumos, kā sadalīt zemes gabalus un tos pārdot, kā atsevišķus objektus, vai domājamās daļas.