Nekustamā īpašuma nodokļa izmaiņas

2016. gada 1. janvārī ir stājušies spēkā jauni nosacījumi attiecībā nekustamā īpašuma nodokli.

Samazinātais mājokļa nodoklis

Lai saņemtu samazināto NīN likmi, sava dzīvesvieta mājoklī ir jādeklarē vismaz vienai personai. Jāizpilda arī citi nosacījumi, kuri detalizēti aprakstīti zemāk. Ja šie nosacījumi netiek izpildīti , tiek piemērota NīN pamatlikme, kas ir 1,5% apmērā no īpašuma kadastrālās vērtības.

Samazinātā likme

  • Nekustamā īpašuma vērtībai līdz EUR 56 915 samazinātā likme ir noteikta 0,2% no īpašuma kadastrālās vērtības;
  • Nekustamā īpašuma vērtībai no EUR 56 916 līdz 106 715 samazinātā likme ir noteikta 0,4% no īpašuma kadastrālās vērtības;
  • Nekustamā īpašuma vērtībai, kas pārsniedz EUR 106 716 samazinātā likme ir noteikta 0,6% no īpašuma kadastrālās vērtības.

Svarīgi ir vērst uzmanību uz to, ka vienam īpašumam var tikt piemērotas vairākas samazinātās NīN likmes, piemēram, gadījumos, ja īpašuma kadastrālā vērtība ir, EUR 120 000, kad īpašumam tiks piemērotas visas trīs augstāk minētās samazinātās likmes, ievērojot iepriekš minētos atbilstošos sliekšņus – vērtības daļai līdz EUR 57 000 tik piemērota 0,2% likme un nākošai vērtības daļai no EUR 57 001 līdz EUR 107 000 tiks piemērota 0,4% likme utt.

Lai fiziska persona saņemtu NīN samazināto likmi savam dzīvoklim, kas atrodas ēkā, kas ir sadalīta dzīvokļa īpašumos vai viena dzīvokļa dzīvojamai mājai, tad attiecīgajā dzīvoklī vai mājā ir nepieciešams deklarēt dzīvesvietu vismaz vienai personai – Latvijas Republikas pilsonim vai nepilsonim.

Juridiska persona var saņemt samazināto NīN limi, ja dzīvoklī, kas kas atrodas ēkā, kas ir sadalīta dzīvokļa īpašumos vai viena dzīvokļa dzīvojamai mājā ir deklarēta dzīvesvieta vismaz vienai personai – Latvijas Republikas pilsonim vai nepilsonim UN īres līgums, kas noslēgts starp īrnieku un objekta īpašnieku (juridisko personu) ir reģistrēts zemesgrāmatā.

Tādi paši nosacījumi samazinātās NīN likmes piemērošanai ir divu vai vairāku dzīvokļu mājām, nedzīvojamām ēkām, kurās atrodas dzīvošanai paredzētas telpas, bet kas nav sadalītas pastāvīgos dzīvokļu īpašumos.

Persona, kuras dzīvesvieta tiek deklarēta īpašumā samazinātās NīN likmes saņemšanai, var būt arī citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis.

Tāpat tā var būt persona, kas ir saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, ar nosacījumu, ka šī persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu Latvijā (vismaz 7 gadus).

Patvaļīgas un nepabeigtas būvniecības nodoklis

Ja nekustamais īpašums vai tā daļa, kas netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai kārtībai un/vai ja īpašumā tiek veikta patvaļīga būvniecība, tiks piemērota NīN likme 3% apmērā. Šāda paaugstinātā likme var tikt piemērota visam nekustamajam īpašumam, kurā tiek konstatēta patvaļīga būvniecība. Tā piemēram, ja ēkā tiek kas patvaļīgi izbūvēts, paaugstinātā NīN likme var tikt piemērota gan ēkai, gan arī zemes gabalam uz kā atrodas ēka. Paaugstinātā likme attiecas arī uz nekustamo īpašumu kurā veiktie būvdarbi nav noslēgušies laikus.

Degradējošu būvju un zemes nodoklis

Jaunais regulējums paredz arī NīN likmes 3% apmērā piemērošanu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kas netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Attiecībā uz šādām zemes vienībām, kā arī uz vidi degradējošām būvēm un zemi, kas atrodas zem tām, nebūs iespējams saņemt NīN atvieglojumus.